براساس گزارش ها، رئالی ها قصد دارند با انتقالی 30 میلیون یورویی این ستاره جوان را به خدمت بگیرند؛ مبلغی که در قرارداد این بازیکن ذکر شده
سایت گل- یون آنسوتگی، مدافع رئال سوسیه داد اعلام کرد که آسیر اییارامندی هنوز بازیکن رئال نیست و نباید به شایعات در مورد آینده او توجه کرد.
براساس گزارش ها، رئالی ها قصد دارند با انتقالی 30 میلیون یورویی این ستاره جوان را به خدمت بگیرند؛ مبلغی که در قرارداد این بازیکن ذکر شده اما آنسوتگی تاکید کرد که نباید به شایعات توجه داشت.
او در گفتگو با آ.اس گفت:" ما نباید در مورد شرایط فرضی و احتمالات صحبت کنیم. در حال حاضر همه ما می دانیم که آسیر بازیکن سوسیه داد است.همه آنهایی که در این باشگاه هستند باید آرامش شا را حفط کنند و توجهی به حرف هایی که زده می شود، نداشته باشند.
اینکه در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد، به من یا بازیکنان دیگر ارتباطی ندارد. آسیر فصل گذشته برای ما بازیکن مهمی بود و اگر بماند، باز هم برای ما بااهمیت خواهد بود.
او بازیکنی باکیفیت است اما او تنها بازیکن خوب ما نیست. ما فصل گذشته بازیکنان خوب زیادی داشتیم."
اییارامندی تا سال 2018 با سوسیه داد قرارداد دارد.