ميدانيم و شايد هم خيليها بدانند كه سال گذشته پرسپوليس به چند بازيكن جديد خود اتومبيل داد تا مقداري از مبلغ قرارداد را اينگونه پاس كند.
گل - آن پورشههاي رنگارنگ در مدلهاي كاين يا پانامرا كه به چند بازيكن گرانقيمت پرسپوليس دادند تا امضا و اثر انگشت بزنند پاي برگهاي كه قراردادشان بود و سندي براي يك فصل حضورشان در تركيب سرخ ها. سال گذشته تمام شد و امسال از راه رسيد.
تفاوت اين 2 سال براي پرسپوليس در اين بود كه ديگر خبري از پورشه يا بنز و بيامو نشده كه نشده. علي فتحا...زاده در مصاحبهاي به رويانيان تاخته و مدعي شده او هنوز به بازيكنان اتومبيلهاي گرانقيمت ميدهد.
آن هم در روزهايي كه اين 2 مدير در رسانه ملي رفيق يكديگر هستند اما وقتي كنار هم نيستند ميشوند دشمن درجه يك هم. همين مصاحبه فتحا...زاده دليلي شده تا رويانيان و بازيكنان پرسپوليس بر سر او خراب شوند و انواع و اقسام مصاحبهها را عليهاش انجام بدهند. اين مصاحبهها اما دليلي نميشود تا نگوييم پرسپوليسيها سال گذشته با چند بازيكن به شرط اعطاي اتومبيل قرارداد بستند اما ميخواهيم بررسي كنيم وضعيت فعلي آنها را.
شايد پورشهها را فروختهاند و با اتومبيلي جديد به تمرين ميآيند و شايد هم اصلا پورشهاي در كار نبوده. در روزهايي كه بحث پورشه بازيكنان پرسپوليس نقل محافل فوتبالي شده با هم مرور ميكنيم اتومبيل فعلي آنها و به يك نكته جالب ميرسيم. در تيم فعلي پرسپوليس، هيچ بازيكني پورشه ندارد و اگر يك پورشه سوار پيدا كنيد بايد از مديران اين باشگاه جايزه بگيريد. اين هم وسيله نقليه فعلي بازيكنان پرسپوليس، خيلي از آنها اصلا اتومبيل ندارند و خيليهاي ديگر چندين و چند مسافر هميشگي دارند. پورشهها البته شايد در پاركينگ منازلشان خاك ميخورند!
بازيكن نوع اتومبيل
نيلسون كورهآ با آژانس به تمرين ميآيد
رضا محمدي پژو 206
سيدجلال حسيني هيونداي
محسن بنگر اتومبيلش را فروخته اما با آزراي همسرش سر تمرين ميآيد
حسين ماهيني اتومبيل خود را فروخته و مسافر هميشگي سيدجلال است
محمدرضا خانزاده پژو 206
رضا نورمحمدي لكسوز مشكي
رضا حقيقي هيونداي
مهرداد كفشگري پژو 206
هادي نوروزي پژو
پيام صادقيان اتومبيل ندارد و همراه سيدجلال در تمرين حاضر ميشود
سيدمهدي سيدصالحي پژو 206
غلامرضا رضايي اتومبيل ندارد و آژانس سوار است
قاسم دهنوي جنسيس