مسافر پرواز رمضان:پروازت بی خطر،امیدوارم توشه ات فراوان و سهم سوغات من،دعای شبهای قدر شما باشد-التماس دعا