فدراسيون بين المللي دووميداني از رسوايي دوندگان ترکيه خبر داد و اعلام کرد: نتايج اوليه آزمايش دوپينگ 30تن از دوندگان اين کشور مثبت بوده است.

نتايج آزمايش دوپينگ 30تن از دوندگان زن و مرد اين کشور در زمان برگزاري بازي هاي بين المللي دووميداني کشورهاي مديترانه که به تازگي در شهر مرسين در ترکيه برگزار شد، نشان از استفاده آنان از مواد ممنوعه دارد.

به گزارش ايرنا، نمونه دوم آزمايش دوندگان ترکيه بزودي مورد آزمايش قرار مي گيرد.

براساس اين گزارش، با مثبت اعلام شدن آزمايشات دوپينگ دوندگان ترکيه، اين کشور نمي تواند در رقابت هاي دووميداني قهرماني جهان که ماه آينده در مسکو پايتخت روسيه برگزار مي شود، شرکت کند.

پيش از اين، هشت تن از وزنه برداران ترکيه به دليل استفاده از مواد نيروزا به 6ماه تا دو سال محروميت از شرکت در تمام رقابت هاي اين رشته ورزشي محکوم شده بودند.