جمال ميرزايي پس از حذف از رقابتهاي کشتي بازيهاي دانشجويان جهان گفت: با روحيه خوبي به يونيورسياد آمدم و فکر نميکردم حذف شوم.

مليپوش وزن 96 کيلوگرم کشتي آزاد تيم دانشجويان درباره حذفش از اين رقابتها اظهار کرد: کشتيگيران درجه يک و دو دنيا در اين بازيهاي حضور داشتند. دور اول با کشتيگير قرقيزستاني مسابقه دادم. نميخواهم باختم را توجيه کنم اما بيشتر کار ميکردم ولي داوران به من اخطار دادند و با نتيجه 2 بر يک به حريفم باختم و حذف شدم. حريف قرقيزي نيز دو دور بعد از من کشتيهايش برد و در نهايت به نماينده آذربايجان باخت و حذف شد.

به گزارش ايسنا، وي با بيان اينکه فکر نميکرد از رقابتهاي کشتي حذف شود، ادامه داد: با روحيه خوبي به اين بازيها آمده بودم ولي به هر حال کشتي است. فقط به قهرماني فکر ميکردم. گفته بودم که ميخواهم همه حريفانم را خوب ببرم. زحمت کشيده بودم اما قسمت نشد.

ميرزايي در پاسخ به اين پرسش که فکر نميکند بايد زودتر ميجنبيد و بهانه به دست داور نميداد، تاکيد کرد: امتياز ما يک بر يک مساوي بود. من کار کردم که امتياز اخطار را بگيرم. حريفم هم بد نبود. در المپيک کشتي گرفته بود. اين تدبير به ضرر خودم شد. با اين که کار ميکردم اما خودم اخطار گرفتم.

وي در پايان با بيان اينکه از حذفش ناراحت هست، به ايسنا گفت: غلامرضا محمدي براي من خيلي زحمت کشيد. ميتوانستم پاسخ زحماتش را بدهم. به خاطر حذفم ناراحتم. از فردا تمرينهايم را آغاز ميکنم و همه هدفم اين است که در مسابقههاي جهاني دو بنده تيم ملي را بپوشم.