کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران برنامه نیم فصل دوم لیگ برتر شانزدهم فصل 96-95 را اعلام کرد.
به گزارش سایت رسمی باشگاه پرسپولیس و به نقل از سازمان لیگ، کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران، برنامه نیم فصل دوم لیگ برتر شانزدهم (جام خلیج فارس) فصل 96-95 را به شرح زیر اعلام کرد:

هفته شانزدهم


چهارشنبه 22 دی 95
صنعت نفت آبادان- صبای قم ساعت 15 ورزشگاه تختی آبادان

پنجشنبه 23 دی 95

پیکان تهران- گسترش فولاد تبریز ساعت 15 ورزشگاه شهدای شهرقدس
نفت تهران- استقلال تهران ساعت 16:35 ورزشگاه تختی تهران
استقلال خوزستان- تراکتورسازی تبریز ساعت 15:30 ورزشگاه غدیر اهواز

جمعه 24 دی 95

پرسپولیس- سایپا ساعت 16:35 ورزشگاه آزادی تهران
ماشین سازی تبریز- فولاد خوزستان ساعت 14 ورزشگاه یادگار امام تبریز
پدیده- فولاد مبارکه سپاهان ساعت 14 ورزشگاه ثامن مشهد
ذوب آهن اصفهان- سیاه جامگان مشهد ساعت 15 ورزشگاه فولادشهر اصفهان

هفته هفدهم


سه شنبه 28 دی 95
صبای قم- پیکان تهران ساعت 15:30 ورزشگاه یادگار امام قم
استقلال تهران- استقلال خوزستان ساعت 16:40 ورزشگاه آزادی تهران
تراکتورسازی تبریز- صنعت نفت آبادان ساعت 15 ورزشگاه یادگار امام تبریز

چهارشنبه 29 دی 95

سایپا تهران – ذوب آهن اصفهان ساعت 16:40 ورزشگاه پاس قوامین
سیاه جامگان مشهد- پدیده خراسان ساعت 15 ورزشگاه ثامن مشهد
فولادمبارکه سپاهان- نفت تهران ساعت 14:30 ورزشگاه نقش جهان اصفهان
فولاد خوزستان- پرسپولیس ساعت 16:40 ورزشگاه غدیر اهواز
گسترش فولادتبریز- ماشین سازی تبریز ساعت 15 ورزشگاه بنیان دیزل تبریز

هفته هجدهم


یکشنبه 3 بهمن 95
ماشین سازی تبریز- صبای قم ساعت 14 ورزشگاه یادگار امام تبریز
پیکان تهران- تراکتورسازی تبریز ساعت 15:45 ورزشگاه شهدای شهر قدس
صنعت نفت آبادان- استقلال تهران ساعت 16:45 ورزشگاه تختی آبادان

دوشنبه 4 بهمن 95

سایپا تهران- سیاه جامگان ساعت 15 ورزشگاه پاس قوامین تهران
استقلال خوزستان- فولاد مبارکه سپاهان ساعت 14:45 ورزشگاه غدیر اهواز
پدیده خراسان – نفت تهران ساعت 14:45 ورزشگاه ثامن مشهد
پرسپولیس- گسترش فولاد تبریز ساعت 16:45 ورزشگاه آزادی تهران
ذوب آهن اصفهان- فولاد خوزستان ساعت 16:40 ورزشگاه ورزشگاه فولادشهر اصفهان

هفته نوزدهم


جمعه 8 بهمن 95
تراکتورسازی تبریز- ماشین سازی تبریز ساعت 15 ورزشگاه یادگار امام تبریز
استقلال تهران- پیکان تهران ساعت 16:50 ورزشگاه آزادی تهران

شنبه 9 بهمن 95

صبای قم- پرسپولیس ساعت 16:50 ورزشگاه یادگار امام قم
نفت تهران- استقلال خوزستان ساعت 16:50 ورزشگاه تختی تهران
پدیده خراسان – سایپا تهران ساعت 14:30 ورزشگاه ثامن مشهد
فولادمبارکه سپاهان- صنعت نفت آبادان ساعت 15 ورزشگاه نقش جهان اصفهان
فولاد خوزستان – سیاه جامگان ساعت 15:30 ورزشگاه غدیر اهواز
گسترش فولادتبریز- ذوب آهن اصفهان ساعت 14:30 ورزشگاه بنیان دیزل تبریز

هفته بیستم


چهارشنبه 13 بهمن 95
ماشین سازی تبریز- استقلال تهران ساعت 17 ورزشگاه یادگار امام تبریز

پنجشنبه 14 بهمن 95

پیکان تهران- فولاد مبارکه سپاهان ساعت 15 ورزشگاه شهدای شهر قدس
استقلال خوزستان – پدیده خراسان ساعت 15:30 ورزشگاه غدیراهواز
ذوب آهن اصفهان – صبای قم ساعت 17 ورزشگاه فولادشهر اصفهان
سایپا تهران- فولاد خوزستان ساعت 15 ورزشگاه پاس قوامین تهران

جمعه 15 بهمن 95

سیاه جامگان مشهد- گسترش فولاد تبریز ساعت 15 ورزشگاه ثامن مشهد
صنعت نفت آبادان- نفت تهران ساعت 17:15 ورزشگاه تختی آبادان

یکشنبه 17 بهمن 95

پرسپولیس- تراکتورسازی تبریز ساعت 17 ورزشگاه آزادی

هفته بیست و یکم


پنجشنبه 21 بهمن 95
صبای قم – سیاه جامگان ساعت 15 ورزشگاه یادگار امام قم
استقلال خوزستان- صنعت نفت آبادان ساعت 15:30 ورزشگاه غدیر اهواز
نفت تهران- پیکان تهران ساعت 15:30 ورزشگاه تختی تهران
گسترش فولاد تبریز- سایپا تهران ساعت 15 ورزشگاه بنیان دیزل تبریز
پدیده خراسان- فولاد خوزستان ساعت 14:30 ورزشگاه ثامن مشهد
فولاد مبارکه سپاهان- ماشین سازی تبریز ساعت 16 ورزشگاه نقش جهان اصفهان

شنبه 23 بهمن 95

تراکتورسازی تبریز- ذوب آهن اصفهان ساعت 18:30 ورزشگاه یادگار امام تبریز

یکشنبه 24 بهمن 95

استقلال تهران – پرسپولیس ساعت متعاقبا اعلام می شود- ورزشگاه آزادی تهران

هفته بیست و دوم


سه شنبه 26 بهمن 95
پیکان تهران- استقلال خوزستان ساعت 15:30 ورزشگاه شهدای شهرقدس

پنجشنبه28 بهمن 95

ذوب آهن اصفهان- استقلال تهران ساعت 15 ورزشگاه فولادشهر اصفهان
پرسپولیس – فولاد مبارکه سپاهان ساعت 17:10 ورزشگاه آزادی تهران
فولاد خوزستان- گسترش فولاد تبریز ساعت 15 ورزشگاه غدیراهواز

جمعه 29 بهمن 95

سایپا تهران- صبای قم ساعت 16 ورزشگاه پاس قوامین
سیاه جامگان مشهد- تراکتورسازی تبریز ساعت 14:30 ورزشگاه ثامن مشهد
صنعت نفت آبادان- پدیده خراسان ساعت 16 ورزشگاه تختی آبادان
ماشین سازی تبریز- نفت تهران ساعت 16:30 ورزشگاه یادگار امام تبریز

هفته بیست و سوم


جمعه 13 اسفند 95
صبای قم – فولاد خوزستان ساعت 16 ورزشگاه یادگار امام قم
پدیده خراسان – گسترش فولاد تبریز ساعت 15 ورزشگاه ثامن مشهد
تراکتورسازی تبریز- سایپا تهران ساعت 17:45 ورزشگاه یادگار امام تبریز
صنعت نفت آبادان- پیکان تهران ساعت 16:30 ورزشگاه تختی آبادان

شنبه 14 اسفند 95

استقلال خوزستان – ماشین سازی تبریز ساعت 16 ورزشگاه غدیر اهواز
استقلال تهران – سیاه جامگان مشهد ساعت 17:25 ورزشگاه آزادی تهران

یکشنبه 15 اسفند 95

نفت تهران – پرسپولیس ساعت 17:25 ورزشگاه تختی تهران
فولاد مبارکه سپاهان – ذوب آهن اصفهان ساعت 16 ورزشگاه نفش جهان اصفهان

هفته بیست و چهارم


چهارشنبه 18 اسفند 95
سایپا تهران- استقلال تهران ساعت 17:30 ورزشگاه تختی تهران

پنجشنبه 19 اسفند 95

ماشین سازی تبریز- صنعت نفت آبادان ساعت 15:30 ورزشگاه یادگار امام تبریز
ذوب آهن اصفهان- نفت تهران ساعت 17:30 ورزشگاه فولادشهر اصفهان
پرسپولیس- استقلال خوزستان ساعت 17:30 ورزشگاه آزادی تهران

جمعه 20 اسفند 95

فولاد خوزستان- تراکتورسازی تبریز ساعت 16:30 ورزشگاه غدیر اهواز
گسترش فولاد تبریز- صبای قم ساعت 14:30 ورزشگاه بنیان دیزل تبریز
پیکان تهران- پدیده خراسان ساعت 16 ورزشگاه شهدا شهر قدس
سیاه جامگان مشهد- فولاد مبارکه سپاهان ساعت 15 ورزشگاه ثامن مشهد

هفته بیست و پنجم


جمعه 11 فروردین 96
پیکان تهران- ماشین سازی تبریز ساعت 17 ورزشگاه شهدا شهرقدس
نفت تهران- سیاه جامگان مشهد ساعت 17 ورزشگاه تختی تهران
پدیده خراسان – صبای قم ساعت 17 ورزشگاه ثامن مشهد
استقلال خوزستان- ذوب آهن اصفهان ساعت 18:50 ورزشگاه غدیر اهواز

شنبه 12 فروردین 96

صنعت نفت آبادان- پرسپولیس ساعت 16:30 ورزشگاه تختی آبادان
فولاد مبارکه سپاهان- سایپا تهران ساعت 17 ورزشگاه نقش جهان اصفهان
استقلال تهران – فولاد خوزستان ساعت 18:50 ورزشگاه آزادی تهران
تراکتورسازی تبریز- گسترش فولاد تبریز ساعت 19:15 ورزشگاه یادگار امام تبریز

هفته بیست و ششم


چهارشنبه 16 فروردین 96
پرسپولیس- پیکان تهران ساعت 18:50 ورزشگاه آزادی تهران
سیاه جامگان مشهد- استقلال خوزستان ساعت 16 ورزشگاه ثامن مشهد

پنجشنبه 17 فروردین 96

ذوب آهن اصفهان- صنعت نفت آبادان ساعت 17:45 ورزشگاه فولادشهر اصفهان
گسترش فولاد تبریز- استقلال تهران ساعت 17:30 ورزشگاه بنیان دیزل تبریز

جمعه 18 فروردین 96

فولاد خوزستان- فولاد مبارکه سپاهان ساعت 19 ورزشگاه غدیراهواز
سایپا تهران- نفت تهران ساعت 17:30 ورزشگاه پاس قوامین
ماشین سازی تبریز- پدیده خراسان ساعت17 ورزشگاه یادگار امام تبریز
صبای قم- تراکتورسازی تبریز ساعت 19 ورزشگاه یادگار امام قم

هفته بیست و هفتم


جمعه 25 فروردین 96
فولاد مبارکه سپاهان – گسترش فولاد تبریز ساعت 19 ورزشگاه نقش جهان
نفت تهران- فولاد خوزستان ساعت 18 ورزشگاه تختی تهران
پدیده خراسان- تراکتورسازی تبریز ساعت 17 ورزشگاه ثامن مشهد
صنعت نفت آبادان- سیاه جامگان مشهد ساعت 18 ورزشگاه تختی آبادان

شنبه 26 فروردین 96

ماشین سازی تبریز- پرسپولیس ساعت 17 ورزشگاه یادگار امام تبریز
استقلال تهران- صبای قم ساعت 19 ورزشگاه آزادی تهران
استقلال خوزستان- سایپا تهران ساعت 19:10 ورزشگاه غدیر اهواز
پیکان تهران- ذوب آهن اصفهان ساعت 17:30 ورزشگاه شهدای شهر قدس

هفته بیست و هشتم


پنجشنبه 31 فروردین 96
پرسپولیس- پدیده خراسان ساعت 17:45 ورزشگاه آزادی تهران
گسترش فولاد تبریز – نفت تهران ساعت 17:45 ورزشگاه بنیان دیزل تبریز
ذوب آهن اصفهان- ماشین سازی تبریز ساعت17:45 ورزشگاه فولادشهر اصفهان
سایپا تهران- صنعت نفت آبادان ساعت 17:45 ورزشگاه پاس قوامین تهران
فولاد خوزستان- استقلال خوزستان ساعت 17:45 ورزشگاه غدیر اهواز
صبای قم – فولاد مبارکه سپاهان ساعت 17:45 ورزشگاه یادگار امام قم
سیاه جامگان مشهد- پیکان تهران ساعت 17:45 ورزشگاه ثامن مشهد
تراکتورسازی تبریز- استقلال تهران ساعت 17:45 ورزشگاه یاگار امام تبریز

هفته بیست و نهم؛

شنبه 9 اردیبهشت 96
پدیده خراسان – استقلال تهران ساعت 18 ورزشگاه ثامن مشهد
پیکان تهران- سایپا تهران ساعت 18 ورزشگاه شهدا شهر قدس
نفت تهران – صبای قم ساعت 18 ورزشگاه تختی تهران
استقلال خوزستان – گسترش فولاد تبریز ساعت 18 ورزشگاه غدیر اهواز
ماشین سازی تبریز- سیاه جامگان مشهد ساعت 18 ورزشگاه یادگار امام تبریز
صنعت نفت آبادان – فولاد خوزستان ساعت 18 ورزشگاه تختی آبادان
فولاد مبارکه سپاهان- تراکتورسازی تبریز ساعت 18 ورزشگاه نقش جهان اصفهان
پرسپولیس- ذوب آهن اصفهان ساعت 18 ورزشگاه آزادی تهران

هفته سی ام؛

پنجشنبه 14اریبهشت 96
سیاه جامگان مشهد- پرسپولیس ساعت 18 ورزشگاه ثامن مشهد
گسترش فولاد تبریز- صنعت نفت آبادان ساعت 18 ورزشگاه بنیان دیزل تبریز
سایپا تهران- ماشین سازی تبریز ساعت 18 ورزشگاه پاس قوامین تهران
فولاد خوزستان- پیکان تهران ساعت 18 ورزشگاه غدیر اهواز
ذوب آهن اصفهان – پدیده خراسان ساعت 18 ورزشگاه فولادشهر اصفهان
تراکتورسازی تبریز- نفت تهران ساعت 18 ورزشگاه یادگار امام تبریز
صبای قم – استقلال خوزستان ساعت 18 ورزشگاه یادگار امام قم
استقلال تهران – فولاد مبارکه سپاهان ساعت 18 ورزشگاه آزادی تهران