دقایقی پیش رحمانی فضلی وزیرکشور در یک نشست مطبوعاتی اعلام کرد حسن روحانی با آرایی بالغ بر 23.549.616 بالاتر از ابراهیم رئیسی 15.786.449 رسما به عنوان ریاست جمهور انتخاب شده و برای تنفیذ باید نزد رهبر جمهوری اسلامی ایران برود.


آقایان مصطفی میرسلیم(478.215) و مصطفی هاشمیطبا(219.450) در رتبههای بعدی انتخابات پرشور روز گذشته ایران قرار گرفتند تا پرونده دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با استقبال فوقالعاده مردم و رقابت پراسترس نامزدها بسته شود. بنابه گفته رحمانی فضلی جمع کل آرای شمرده شده در این دوره بیش از 41 میلیون است که 99.7 درصد شعبات اخذ شده.


حالا حسن روحانی با اختصاص 57 درصد آرا سکان هدایت دولت ایران را برای 4 سال آینده در دست خواهد داشت. 4 سال مهم برای عمل به وعدهها و البته بهبود زندگی ایرانیان در سراسر این سرزمین بزرگ.گفتی است جامعه ورزش ایران با حضور جدی در پای صندوقهای رای و البته تبلیغات انتخاباتی اینبار نقش خود را به صورت تمام و کمال ایفا کرد و ما در این دوره کمتر ورزشکار منفعل و بینظری نسبت به این انتخابات مهم داشتیم. با این پتانسیل بزرگ اجتماعی این امید وجود دارد که دولت بعدی نگاهی مصممتر نسبت به ورزش داشته و با بازکردن گرهها تلاش خود را روی بهبود کیفیت سختافزاری و البته تربیت ورزشکاران حرفهای بگذارد. تلاشی که در نهایت به شادی عمومی مردم ایران خواهد انجامید.