سلام شانسقالا تا قيامت براي اين دوره مي سوزند . كسب يك مساوي از ملوان در هفته آخر باعث قهرماني شانسقالا ميشد .اگر شانسقال مي باخت ،پرسپوليس بايد فجر سپاسي شيراز را شكست مي داد تا قهرمان ميشد. بازي جوانمردانه ملوان باعث باخت شانسقالا شد و در تهران ضربه سرزيباي ابراهيم اسدي كه حاصل كرنر بود باعث قهرماني پرسپوليس شد . فصل دوم اگر داوريها كمي بهتر بود باز هم قهرماني مال پرسپوليس بود . حتي اگر تنها در دو بازي رفت و برگشت با سپاهان انصاف در داوري رعايت ميشد .! ادموند بزيك وقتي گل دوم سپاهان را به ثمر رساند چند متري در افسايد بود كه همه ديدند بجز داور وكمكش گل اولشان هم زماني ثمر رسيد كه پرسپوليس در حال حمله بود خطايي روي رهبري فرد صورت گرفت داور محترم خطا نگرفت . اين سمت ودر پشت هجده قدم پرسپوليس براي سپاهان خطايي گرفت كه منجر به گل شد . يك پنالتي در دقيقه 65 بازي براي پرسپوليس گرفته نشد . ودر بازي برگشت هم كه در تهران بود هم همان داور قضاوت كرد و باز يك پنالتي نگرفت . ( مسلما فيلم بازيها موجود است ميتوان تهيه كرد و تماشا نمود . )بايد دعا كرد امسال داوري خوب باشد .