دل تنگه روزاییم ک میومدم اینجا روزایی ک سر ب ه سر هم میذاشتیم با هم دعوا میکردیم
حیف حیف ک تلگرام و اینستاگرام اومد مارو از اینجا دور کرد
خدایی حیف