سلام تيم محبوب ما امسال براي نيم فصل اول از جذب بازيكن جديد محروم بود و بايد با همان تركيب فصل قبل بازيها را شروع ميكرد اگر چه به ضرر تيم بود اما اينكه تيم ميتوانست از همان ابتدا با تركيب اصلي و شناخته شده اش به ميدان برود خوب بود. معلوم بود كه نيم فصل اول با چه تركيبي بايد به ميدان برود و اين يعني تا زماني كه تيمهاي ديگر تركيب اصلي خود را پيدا كنند تيم ما ميتوانست فاصله اي چند امتيازي با آنها كسب كند .اما متاسفانه نه تنها چنين نشد كه حالا سوم جدوليم مساوي با حريف در شرايط نامناسب هوايي و شرايطي كه هواداران آن تيم ايجاد كرده بودن قابل گذشت است اما مساوي با نفت مسجدسليمان در آزادي خوب نيست چرا تيم بازي دقايق آخر را از همان ابتدا نكرد و چرا راهكاري براي بازكردن دفاع حريف ارائه نشد و چرا از حق تيم در اهواز دفاع نشده تا ديگر آبادانيها جرأت نكنند اقدامي بكنند . حالا آنها جسورتر شده اند مگر محروميتها فقط براي پرسپوليس است و شامل تيمهاي ديگر نميشود ؟ f