سلام حمایت از این تیم را میبینید درحالی که باید با اونا بازی میکردیم تالیگ سیرطبیعی خودش راطی کند چندبازی این هفته را به خاطر اونا عقب انداختند تا پرسپولیس محبوب ما چند بازی انجام بده (هر4روز )باز کنه وخسته به بازی اونا برسه مسلما اگر بازیها برگزار میشد خیلی بهتر بود بهترین تمرین مسابقه است خودشان بازی را به تاخیر انداختند به خاطر نازی باید چندتیم به زحمت بیافتند میدونند باختشون حتمیه این جوری می خوان مانع باخت شون بشن اما خدا باما است ومن ا....التوفیق