امسال تیم ماکم گل میزند بخصوص مهاجم تیم البته باید گفت مهاجمین اما ازجایی که سایر مهاجمین کمتربازی کرده اند مهاجم بهتراست شش هفته گذشت چرانباید ازجایی که بهترین تمرین مسابقه است شاید کسی که درتمرین کمترخودش رانشان می دهد درمسابقه عکس ان رانشان دهد حضور ازاول بازی ممکن است باعث اعتماد به نفس بازیکنانی چون رمضانی ومهدی خانی شود ومتاسفانه دراین سال ها ما داشته های خود را ازدست داده ایم فقط وفقط به دلیل عدم اعتماد به ان ها آرزوی همه ما موفقیت تیم است بازی امروز تاسف آور بود گویا آنالیزور نداریم وحریف راحت بازی ماراپیش بینی میکند تعویض هم که اصلا