چندهفته ای که ازشروع لیگ گذشته این نکته راثابت کرده که مهمترین حربه وسلاح رقبا درلیگ امسال جایی خارج از توان این تیم هاست درهمین دوبازی اخیر سه پنالتی گرفته نشد دوتابه زیان شانس قلی وبه سود الومنیم ویک پنالتی هم به نفع پرسپولیس گزفته نشد والبته خطاهای بازیکنان سپاهان که اگر برعکس بودباکارت های زرد وحتی قرمز روبرو می شد اما جناب داورحتی خطا هم نگرفت همه دست دردست هم تا از هر راهی می شود مانع قهرمانی پرسپولیس شوند (البته جوانمردانه ومردانه نمی توانند بنابراین این گونه عمل می کنند شانس قلی وسپاهان دراین دوبازی هرکاری کردند ازکارت خبری نبود که بعضی وقت ها خطا هم نمی گرفتند اما خدا باماست چون خداباحق است ومن ا...التوفیق