سلام یکی ازعواملی که باعث شدقهرمانی اسیا راازدست بدهیم ورفتن برخی بازیکنان است وعامل رفتن این بازیکنان مدیرعامل سابق است.به گفته مربی تیم 4ماه قبل ازپایان لیگ قبل درخصوص تمدید قراردادشجاع ونادری به رسول زاده گفته بود کوتاهی اوباعث رفتن ترابی شجاع نادری شد وقتی مدیرعامل اطلاعاتی درمورد فوتبال ندارد همین میشودانتظارداشتیم بااین موارد دیگرشاهد حضورش نباشیم که باعث تاسفه حضورش درهیئت مدیره این همه مشکل ونگهش داشتند پیشکسوتان وهواداران ساکن تهران میتوانند دخالت کنند استعا بده یااخراجش کنند.مسلمه که یحیی مهمتره تارسول زاده عامل اصلی رفتن بشار باید بره استراحت که